KADINLARIN ŞİDDET OLGUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Kadına şiddet, Türkiye toplumunda gündem olan önemli konu başlıkları arasında yer almaktadır. Söz konusu problemin ortadan kaldırılmasına yönelik politikaların hayata geçirilebilmesi için bu şiddetin mağduru konumunda bulunan kadınların görüşlerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı kadınların şiddet olgusuna ilişkin görüşlerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Nicel araştırma türlerinden tarama deseninde yürütülen bu araştırmada 2022 yılında Konya ili sınırlarında yaşayan 152 kadının görüşlerine yer verilmiştir. Araştırmada katılımcılardan anket tekniğiyle veri toplanmıştır. Katılımcılara demografik bilgileri, şiddet olayıyla karşılaşıp karşılaşmadıkları ve toplumun kadına verdiği değer ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Bu açıdan araştırma çalışma grubundan, veri toplama aracıyla elde edilen verilerle sınırlıdır. Verilerin analizi kapsamında katılımcıların görüşleri betimsel istatistikler yoluyla ele alınmıştır. Araştırma sonucunda kadınların büyük çoğunluğunun hayatları boyunca herhangi bir şiddet olayına maruz kalmadıkları görülmüştür. Şiddete uğrayan kadınlar arasında sağlık kuruluşuna başvuranların ve yasal mercilerden yardım talebinde bulunanların olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında kadınların daha çok eşlerinden ve babalarından şiddet gördüğü ortaya konmuştur. Buna ek olarak kadınların arkadaş, erkek arkadaş gibi aile ortamı dışındaki kişilerden şiddet gördüğü, şiddet görmeyenler arasında ise psikolojik olarak şiddete maruz kalanların bulunduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında kadına karşı şiddet olgusuyla ilgili katılımcılara yöneltilen sorular arasında ortalaması en yüksek olan maddenin sosyal medyada kişisel bilgilere erişme konusunda yaşanan korkuyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında toplum tarafından erkekleri üstün gören bir anlayışın olduğuna, kadına yönelik şiddetin normal olarak görüldüğüne ilişkin algının kadınlar arasında diğer maddelere göre daha fazla etkili olduğu ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda kadınların özellikle sosyal medya yoluyla psikolojik şiddete maruz kalmaktan çekindikleri ve toplumun erkeği üstün gören anlayışından rahatsızlık duydukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulguların kadına şiddet olaylarının azaltılmasında politika belirleyicilere yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

en_USEN