Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Yabancı Dil Öz yeterlilik Algılarının İncelenmesi

Kültür, içerisinde birçok kavram barındıran ve farklı yapılardan oluşan bir olgudur. Bu kavramlardan biri olan dil, kültürün çeşitliliğini ortaya koymak, nesiller arası aktarım sağlamak gibi görevlere sahiptir. Yeni bir dili edinme sürecinde dilin sahip olduğu özelliklerinin ve öneminin bilinmesi gerekir. Bununla birlikte dil öğrenme aşamasında gerekli olan sadece temel becerilerin kazanılması değil aynı zamanda bireyin dil öğrenmek için gerekli inanca ve yeterlilik duygusuna da sahip olması gerekir. Burada devreye öz yeterlilik inancı girmektedir. İngilizce öğrenirken bireyin sahip olduğu öz yeterlilik inancı ve özgüven duygusu kilit rol oynar. Bireyin öz yeterlilik inancı ne kadar kuvvetli ise kendisine çizeceği yol haritası da o kadar detaylı ve doğru olacaktır. Bu kapsamda İngilizce öğrenmedeki öz yeterlilik inancı düzeyi yeni dili öğrenenler açısından büyük önem taşımaktadır. İlkokul düzeyinden beri İngilizce dersi alan öğrencilerin İngilizceye dair öz yeterlilik inançları oluşmuştur. Bu öz yeterlilik inancının oluşmasında geçmiş başarı ve başarısızlıkları aktif rol almaktadır. Çünkü bunlar sonucunda öğrenci kendisini dil öğrenmeye yeterli ya da yetersiz görmeye başlayacaktır. Buradan yola çıkılarak İlkokuldan beri yabancı dil eğitimi alan lise son sınıf öğrencilerinin öz yeterlilik düzeylerinin ne olduğunu incelemek için bu çalışma yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada lise son sınıf öğrencilerinin İngilizce dört beceri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine göre öz yeterlilik düzeyleri nedir, lise son sınıf öğrencilerinin İngilizce öz yeterlilik düzeyleri cinsiyet değişkenine ve akademik başarısına göre değişkenlik göstermekte midir sorularına yanıt aranmıştır. Bu kapsamda Yanar ve Bümen (2012) tarafından geliştirilen İngilizce Öz Yeterlik İnancı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek okuma, yazma, dinleme ve konuşma alt boyutlarından oluşmaktadır. Cronbach alpha iç tutarlılık katsayıları okuma alt boyutunda.92, yazma alt boyutunda.88, dinleme alt boyutunda .94, konuşma alt boyutunda .91 ve ölçeğin tümünde .97, olarak hesaplanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Bilecik il merkezinde bulunan bir lisede ve 12. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kolay ulaşılabilirlik amaçlı örneklem yöntemi benimsenmiş olup araştırmanın örneklemini toplam 100 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 22.0 “Statistical Package for the Social Sciences” paket programı ile çözümlenmiştir. Mevcut verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma), t-testi ve tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin; İngilizce dört beceriye (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ait öz yeterlilik düzeylerinin orta düzeyde olduğu, bu dört beceri içerisinde en yüksek ortalamanın okuma becerisinin olduğu sonucu bulunmuştur. Ayrıca lise son sınıf öğrencileri kendilerini İngilizce becerilerinde en yeterli okuma becerisinde fakat en yetersiz yazma becerisinde görmektedir. Bununla birlikte lise son sınıf öğrencilerinin İngilizce öz yeterlilik inançlarının cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı ancak erkek öğrencilerin İngilizce öz yeterlilik inançları kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İngilizce öz yeterlik inançlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca akademik başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin daha yüksek İngilizce öz yeterlik inancına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Culture is a phenomenon that contains many concepts and consists of different structures. Language, which is one of these concepts, has some missions such as revealing the diversity of culture and ensuring intergenerational transmission. In the process of acquiring a new language, it is necessary to know the features and importance of the language. However, it is not only necessary to acquire the basic skills required in the language learning stage, but also the individual must have the necessary belief and sense of competence to learn a language. The stronger the individual’s self-efficacy belief, the more detailed and accurate the roadmap he/she draws will be. Students who have taken English lessons since primary school have developed self-efficacy beliefs about English. With this point of view, this study was conducted to examine the self-efficacy levels of high school senior students who have been studying English since primary school. With this purpose, in the research, answers were sought to the questions of what are the self-efficacy levels of high school seniors according to the four skills of reading, writing, listening and speaking, and whether the English self-efficacy levels of high school seniors vary according to gender and academic success. In this context, the English Self-Efficacy Belief scale developed by Yanar and Bümen (2012) was used. The scale consists of reading, writing, listening and speaking sub-scales. Cronbach’s alpha for the reading subscale (α = 0.92), writing subscale (α = 0.88), listening subscale (α= 0.94), speaking subscale (α=0.91), and overall scale (α= 0.97) showed satisfactory reliability of the scale. Survey model, one of the quantitative research methods, was used in the study. The research was carried out with 12th grade students in a high school located in the city center of Bilecik. The easy accessibility sampling method was adopted in the research, and the sample of the research consists 100 students. The data were analyzed with the SPSS 22.0 package program. Descriptive statistical methods (Percentage, Mean, Standard deviation), t-test and one-way analysis of variance were used. Findings show that students’ self-efficacy levels of four English skills (reading, writing, listening and speaking) were at a moderate level, and the highest average among these four skills was found in reading. Moreover, high school senior students see themselves the most adequate in reading skill but the most inadequate in writing skill in their English skills. However, it was concluded that high school senior students’ English self-efficacy beliefs did not differ significantly according to their gender, but male students’ English self-efficacy beliefs were higher than female students. It was determined that English self-efficacy beliefs were at a moderate level. In addition, it was concluded that students with high academic achievement levels had higher English self-efficacy beliefs.

en_USEN