Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul Örneği)

ÖZET

 

Genel anlamda mantığa dayalı soyut bir bilim dalı olarak görülen matematiğin birçok insanda sevmek ya da nefret etmek gibi yoğun duygusallık uyandırdığı ifade edilmektedir. Bu nedenle matematiksel düşünme becerisi ile matematiğe duygusal yaklaşım iç içe geçmiş durumda olarak görülmektedir. Duygusal yaklaşımların temelinde matematiğe karşı duyulan kaygının yer aldığı vurgulanmış, bu durum da matematik kaygı düzeyinin incelenmesinin önemini ortaya koymuştur. Araştırma ile İstanbul ilinde bulunan ortaokul öğrencilerin matematik kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeyin cinsiyet, devam ettikleri okul türü, bilim ve sanat merkezlerinde kayıtlı olup olmama durumları ve kendilerini en başarılı hissettikleri alanlara göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Ataşehir ilçesinde bulunan 160 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada yöntem olarak nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modelinden faydalanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Matematik Kaygı Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler “Matematik Sınavı ve Değerlendirilme Kaygısı”, “Matematik Dersine İlişkin Kaygı”, “Günlük Yaşamda Matematik Kaygısı” ve “Matematik Konusunda Kendine Güven” alt boyutlarında değerlendirilmiştir. “Matematik Kaygı Ölçeği”nin tüm boyutlarında ve ölçek genelinde kız öğrencilerden yana; matematik sınavı ve değerlendirilme kaygısı, günlük yaşamda matematik kaygısı alt boyutlarında ve ölçek genelinde devlet okulunda eğitim gören öğrencilerden yana; matematik sınavı ve değerlendirilme kaygısı, günlük yaşamda matematik kaygısı ve matematik konusunda kendine güven alt boyutlarında bilim ve sanat merkezine kayıtlı olmayan öğrencilerden yana; matematik konusunda kendine güven alt boyutunda kendisini sayısal alanda yetenekli bulan öğrenciler ile kendisini sözel alanda ve spor alanında yetenekli bulan öğrenciler arasında kendisini sayısal alanda yetenekli bulan öğrencilerden yana anlamlı farklılık bulunmuş olup kayıtlı olunan sınıf düzeyinde anlamlı farklılık bulunmamıştır. Elde edilen sonuçların matematik öğretimi sürecinde eğitimciler tarafından değerlendirilerek kaygı düzeyinin azaltılması konusunda yapılacak çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir. Benzer araştırmalar nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir ve matematik kaygısı nedenleri derinlemesine incelenebilir.

 

ABSTRACT

 

It is stated that mathematics, which is generally seen as an abstract branch of science based on logic, arouses intense emotional feelings such as loving or hating in many people. For this reason, mathematical thinking skills and emotional approach to mathematics are seen as intertwined. It was emphasized that anxiety towards mathematics lies at the basis of emotional approaches, and this revealed the importance of examining the level of mathematics anxiety. The research aimed to determine the mathematics anxiety levels of secondary school students in Istanbul and to investigate whether this level differs according to gender, the type of school they attend, whether they are enrolled in science and art centers or not, and the fields in which they feel most successful. The sample of the research consists of 160 students in the Ataşehir district of Istanbul. The survey model, one of the quantitative research methods, was used as a method in the research. “Mathematics Anxiety Scale” and personal information form were used as data collection tools in the research. The data obtained were evaluated in the sub-dimensions of “Mathematics Exam and Evaluation Anxiety”, “Anxiety About Mathematics Lessons”, “Mathematics Anxiety in Daily Life” and “Self-Confidence in Mathematics”. In favor of female students in all dimensions of the “Mathematics Anxiety Scale” and throughout the scale; In the sub-dimensions of mathematics exam and evaluation anxiety, mathematics anxiety in daily life, and in the overall scale, students studying in public schools are favored; In the sub-dimensions of mathematics exam and evaluation anxiety, mathematics anxiety in daily life, and self-confidence in mathematics, the students who are not enrolled in the science and art center are in favor; In the sub-dimension of self-confidence in mathematics, a significant difference was found between the students who considered themselves talented in the numerical field and the students who considered themselves talented in the verbal field and sports, in favor of the students who considered themselves talented in the numerical field, but there was no significant difference in the registered grade level. It is thought that the results obtained can be evaluated by educators during the mathematics teaching process and used in studies on reducing the level of anxiety. Similar studies can be conducted using qualitative research methods and the causes of mathematics anxiety can be examined in depth.

en_USEN