ŞİFRELEMEYİ ÖĞRENİYORUM

Özet:

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında “Kayes Sayı Dizilişi ile Klasik Şifreleme ” adlı projemizde özgün şifreleme algoritması geliştirmiştik. Bu bir oyun hazırladık. Ortaokul öğrencilerine şifreleme algoritmasını; onların algoritma ve mantıksal tasarım öğretiminde oyun temelli bir etkinlik olan “Şifreleme Kutusu materyali” ve Web.2 araçlarını kullanarak hazırladığımız dijital oyun yoluyla öğrenme çalışmalarına sunduk. Geliştirilen şifreleme algoritmasının sınıf ortamında etkileşimli tahtayla ve Şifreleme Kutusu çalışmalarını yaptık. Algoritma Scratch uygulamasında bir eğitim materyali niteliğinde şifreleme hakkında temel genel kültür bilgisi vermektedir ve “Bilgilendirme” ve “Seviyeler” bölümlerinden oluşmaktadır. QR kod ile erişimi mevcuttur. Çalışma merkezimizde eğitim gören 6. ve 7. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Birinci aşamada şifreleme konusunda genel bir bilgi taraması yapmak için Anket 1, ikinci aşamada hem akıllı tahtadan hem de telefonlarından katılabilecekleri QR kodu okutarak etkileşimli olarak “Şifrelemeyi Öğreniyorum” Scratch uygulamasını yaptık. Şifreleme Kutusu materyalini öğrencilere dağıtarak şifreleme algoritmamızı uygulattık. Uygulamayı sonrası Anket 2′ yi yaptık. Kepez İlçemiz belediye başkanlığı ile çalışmamızı topluma yaygınlaştırmak amacıyla gerekli görüşmeleri yapıp izinleri aldık. Çalışmamızın QR kodunu ve bazı resimlerini içeren afişler hazırladık.  Hazırladığımız afişleri otobüs durakları, belediyeye ait etüt merkezleri ve Kepez Bilim Merkezine astık.  Yazılım dili kullanılarak geliştirilen bu tip uygulamaların halka açılmasını, hem yazılıma ilgiyi arttırması hem de bu alana meraklı fakat bu tip çalışmalara ulaşmakta zorluk yaşayan herkes için örnek olmasını amaç edindik. Pandemi sonrası uzaktan eğitimin zaman zaman uygulanmaya devam ediliyor.  Çalışmamız aynı zamanda uzaktan eğitim materyali olma niteliğindedir. Şifreleme Algoritmasının Python dilinde kodları Ek 1, akış diyagramları Ek 2, Ek 3, QR Kod Ek 4, Anket 1, Anket 2 Ek 5, ve Ek6 olarak eklenmiştir.

Summary:

We developed a unique encryption algorithm in our project called “Classical Encryption with Kayes Number Sequence” in the TÜBİTAK 2204-B Secondary School Students Research Projects Competition. We have prepared this a game. Encryption algorithm to secondary school students; We presented their learning activities through digital games, which we prepared using “Cipher Box material” and Web.2 tools, which is a game-based activity in teaching algorithm and logical design. We studied the developed encryption algorithm in the classroom environment with an interactive whiteboard and Cipher Box. The algorithm provides basic general knowledge about encryption as an educational material in the Scratch application and consists of “Information” and “Levels” sections. Access is available via QR code. The study was applied to 6th and 7th grade students studying in our center. In the first stage, we conducted Survey 1 to scan general information about encryption, and in the second stage, we conducted the “I’m Learning Encryption” Scratch application interactively by scanning the QR code, which they could participate in both on the smart board and on their phones. We distributed the Cipher Box material to students and applied our encryption algorithm. After the application, we conducted Survey 2. We held the necessary meetings with the Kepez District Mayor’s Office and received the permissions in order to disseminate our work to the society. We prepared posters containing the QR code and some pictures of our work. We hung the posters we prepared at bus stops, municipal study centers and Kepez Science Center. We aim to make such applications developed using the software language available to the public, to increase interest in the software and to set an example for everyone who is interested in this field but has difficulty in accessing such studies. After the pandemic, distance education continues to be implemented from time to time. Our study also serves as distance education material. The codes of the Encryption Algorithm in Python are added as Annex 1, flow diagrams as Annex 2, Annex 3, QR Code Annex 4, Survey 1, Survey 2 Annex 5, and Annex 6.

en_USEN