SOKÜM BAKIŞ AÇISIYLA TÜRK VE BATI DÜNYALARINDA AYAZ ATA VE NOEL BABA

Kültürel isim ve değerlerin toplumda ne kadar tanındığı ve bu tanınırlığın toplumu oluşturan nesiller bağlamında sayısal olarak değişimi araştırmaya değer bir konudur. Globalleşmenin ve batılılaşmanın yoğun hissedildiği günümüz dünyasında Batı dünyası için değerli olan Noel Baba’nın kültürümüzde tanınırlığı merak uyandıran bir durumdur. Bu anlamda çalışmada Batı’nın kültürel mirası için önemli bir diğer kültürel öge Noel Baba’nın tanınırlığı Ayaz Ata tanınırlığı ile mukayeseli olacak şekilde sorgulanmaktadır. Kültürel değişim ve farklılaşmanın ne düzeyde olduğunu görmek adına gerçekleştirilen bu çalışmada önemli bir kültür değerimiz olan fakat yeterince tanınmayan Ayazata’nın; Ayazata ile birlikte tüm dünyada küresel hakim yapı Batı’nın ve Hristiyanlığın simgesi olarak sunulan Noel Baba bilinirliği araştırılmış ve iki figür arasındaki fark ortaya konulmaya çalışılmıştır. Türk kültüründe Ayazata tanınırlığı, son yüzyılda ön plana taşınan popüler Batı kültürünün ögesi Noel Baba tanınırlığı ile karşılaştırılarak özellikle çocuklar ve gençler üzerinden araştırılmaya çalışılmıştır. Literatüre baktığımızda bu alanda bir çalışmanın olmaması ve alan yazıya katkı olması açısından araştırmamız önemlidir. Çalışmada elde edilen veriler çalışmanın yapıldığı öğrencilerle sınırlıdır.Çalışmada elde edilen veriler çalışmanın uygulandığı Beylikdüzü lise öğrencileri ile sınırlıdır.Çalışmada elde edilen veriler çalışmanın uygulandığı yöntemle sınırlıdır.Çocuklar, gençler ve yetişkinlerden oluşan toplumun kendi değerleri ve isimleri ne kadar tanıdığını okulumuz ölçeğinde ortaya koyan bu çalışmada lise öğrencilerinin kendi değerlerine sahip çıkma düzeyi ölçülmüştür. Türk kültürü ve gelenekleri açısından n önemli figürlerin başında Ayaz Ata, Batı dünyası açısından ise özellikle yılbaşı kutlamalarıyla Noel Baba’nın önemli bir figür olduğu görülmektedir. Çalışmamız nitel olup veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Ayaz Ata’nın bilinirliğinin Noel Baba’nın tanınırlığı ile ilişkilendirilerek ölçülmeye çalışıldığı çalışmamızda 167 öğrenciye anket uygulanarak sonuçlar JASP İstatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Öğürencilerin Noel Baba’yı Ayaz Ata’dan daha çok tanıdıkları ve azımsanmayacak oranda öğrencilerin Noel Baba’ya daha yakın hissettikleri sonucu ortaya çıkmıştır.Ayaz Ata ve Neol Baba’nın Batı ve Türk dünyalarında büyük ölçüde benzeştiği görülmektedir Gençler geleceğimizdir. Geleceğimizi kurarken geleneğimizin kahramanlarını yeni nesillere sevdirmemiz önemli bir kültür hizmeti olacaktır. Ayaz Ata’yı tanıtıcı çalışmaların yapılması önemli bir ihtiyaç olarak belirmektedir.Araştırma ile medyayla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına Türk kültürünü dış etkenlerden ve özellikle Batı kültüründen koruma kapsamında önemli görevler düştüğü ortaya çıkmaktadır.Çalışmamızın sonundaki en önemli öneri şudur: Batı kültürünün birçok öğesinin bizim kültürümüzden beslendiği gösterilmeli,bu konuda farkındalık çalışmaları ivedilikle yapılmalıdır.

It is worth investigating how much cultural names and values ​​are recognized in the society and the numerical change of this recognition in the context of generations that make up the society. In today's world where globalization and westernization are felt intensely, the recognition of Santa Claus, which is valuable for the Western world, in our culture is a curious situation. In this sense, in this study, the recognition of Santa Claus, another important cultural element for the cultural heritage of the West, is questioned in comparison with the recognition of Ayaz Ata. In this study, which was carried out in order to see the level of cultural change and differentiation, Ayazata, who is an important cultural value but not sufficiently known; Along with Ayazata, the awareness of Santa Claus, which is presented as the symbol of the West and Christianity, the global dominant structure all over the world, has been researched and the difference between the two figures has been tried to be revealed. The recognition of Ayazata in Turkish culture has been compared with the recognition of Santa Claus, an element of popular Western culture that has come to the fore in the last century, and it has been tried to be researched especially through children and young people. When we look at the literature, our research is important in terms of not having a study in this field and contributing to the literature.
The data obtained in the study is limited to the students with whom the study was conducted. The data obtained in the study is limited to the Beylikdüzü high school students where the study was applied. The data obtained in the study is limited to the method in which the study was applied. The level of high school students' owning their own values ​​was measured. It is seen that Ayaz Ata is one of the most important figures in terms of Turkish culture and traditions, and Santa Claus is an important figure in the Western world, especially with New Year's celebrations. Our study is qualitative and a questionnaire was used as a data collection tool. In our study, in which the awareness of Ayaz Ata was tried to be measured by associating it with the recognition of Santa Claus, a questionnaire was applied to 167 students and the results were analyzed with the JASP Statistics program. As a result of the research, it was concluded that the students knew Santa Claus more than Ayaz Ata and that a substantial number of students felt closer to Santa Claus. It is seen that Ayaz Ata and Neol Baba are largely similar in the Western and Turkish worlds. As we build our future, it will be an important cultural service to endear the heroes of our tradition to new generations. It appears as an important need to carry out promotional studies about Ayaz Ata. With the research, it is revealed that public institutions and organizations, together with the media, have important duties within the scope of protecting Turkish culture from external factors and especially Western culture. The most important suggestion at the end of our study is: It should be shown that it is fed, awareness studies on this issue should be done immediately.
en_USEN