ÜLKEMİZİN GELECEĞİ OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNE NÜKLEER ENERJİNİN TANITILMASI

       Öz

       Nükleer enerji; toplumları ekonomik, bilimsel, çevresel, sosyokültürel açıdan etkileyen bir enerji kaynağıdır. Ülkemiz açısından enerji arzı ele alındığında, enerji kaynaklarımızın enerji ihtiyacımızı karşılamakta yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu açığı kapatmak için enerji ithal edilmekte bu durumda ülkemiz ekonomisine cari açık olarak yansımaktadır. Ülkemizin dünya üzerinde konumu da düşünüldüğünde nükleer santral yakıtları olan Uranyum ve Toryum rezervlerinin olduğu bilinmektedir. Bu sebeple Nükleer Enerji, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak önemli bir meseledir. Bu projede amaçlanan ülkemizin geleceği olan biz gençlerin, nükleer enerjiyi bilimsel argümanlarla ele alıp farklı açılardan incelemek ve ülkemize sağlayacağı katkıları akranlarımıza aktarmaktır. Bu amaçla yola çıkılarak; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden oluşan 93 kişilik örneklem grubu belirlenmiş ve gerekli izinler alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veri toplama aracı olarak ise yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Ulusal ve uluslararası literatür taranarak Nükleer Enerji hakkında toplanan bilgiler derlenmiş bir web sitesi oluşturulmuştur. Ardından öğrencilere Nükleer Enerji sunumu hazırlanmıştır. Okullara gidilerek uygulama öncesi yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ardından sunum yapılmış ve öğrencilerden hazırlanan web sitesinden faydalanarak Nükleer Enerjiyi araştırmaları istenmiştir. Akabinde öğrencilerin aklına takılan sorular alınmış ve e-konferans yöntemi ile Nükleer Santralde çalışan Türk bir Elektrik Mühendisi ile örneklem grubu buluşturulmuştur. Dört haftalık uygulama sonrasında öğrencilere tekrar yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel içerik analizi ile yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda lise öğrencilerinin bilimsel bilgiye dayanarak nükleer enerjiyi tanıdıklarında nükleer santrallere karşı olumlu bir tutum geliştirdikleri, öğrendikleri bilgileri arkadaşlarına, ailelerine aktararak yaygın etkiyi arttırdıkları ve bilimsel argümanlara dayanarak muhakeme becerilerinin geliştiği saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: nükleer, enerji, santral, fosil yakıtlar

 

       Abstract

       Nuclear energy is an energy source that affects societies economically, scientifically, environmentally, and socio-culturally. In terms of energy supply in our country, it is seen that our energy sources are insufficient to meet our energy needs. To fill this gap, energy is imported, which reflects as a current account deficit in our country’s economy. Considering our country’s position on the world map, it is known that there are Uranium and Thorium reserves, which are nuclear power plant fuels. Therefore, Nuclear Energy is an important issue that will reduce our country’s dependence on foreign energy. The aim of this project is to examine nuclear energy with scientific arguments and from different perspectives and to convey its contributions to our country to our peers, who are our future. For this purpose, a sample group of 93 9th grade students from Vocational and Technical Anatolian High School, Science High School, Imam Hatip High School, and Anatolian High School has been determined, and necessary permissions have been obtained. Qualitative research method was used in the study, and a structured interview form was used as the data collection tool. Information collected about Nuclear Energy by scanning national and international literature was compiled into a website. Then, a Nuclear Energy presentation was prepared for the students. Before the application, a structured interview form was applied to the schools, and then the presentation was made, and the students were asked to research Nuclear Energy using the prepared website. Then, the questions that came to the students’ minds were taken, and a Turkish Electrical Engineer working in a Nuclear Power Plant was brought together with the sample group through e-conferencing method. After four weeks of application, the students were again applied with the structured interview form. The data obtained were interpreted with descriptive content analysis. As a result of the study, it was found that high school students developed a positive attitude towards nuclear power plants when they learned about nuclear energy based on scientific knowledge, increased widespread impact by conveying the knowledge they learned to their friends and families, and developed critical thinking skills based on scientific arguments.

Keywords: nuclear, energy, power plant, fossil fuels

 

en_USEN