OTONOM MEME KANSERİ TARAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

ÖZET

Kanser, vücudun herhangi bir organ veya dokusundaki anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalarak büyümesi neticesinde ortaya çıkan hastalık olarak tanımlanmaktadır.  Dünya Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’na (GLOBOCAN) üye olan ülkelerde yürütülen Dünya Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı Projesi verilerine göre kadınlarda en fazla görülen kanser türünün ise meme kanseri olduğu tespit edilmiştir. Her 8 kadından birisinin yaşamının bir döneminde meme kanserine yakalanma olasılığı vardır ve her 33 kadından birisinin ölüm nedeninin meme kanseri olmaktadır. Yapılan araştırmalarda kadınların meme kanserine yönelik erken tanı uygulamalarını (KKMM:Kendi kendine meme muayenesi, KMM:Klinik meme muayenesi ve Mamografi) yapmama nedenlerinin; önemsememe, bilgi eksikliği, korku, kadın sağlık personeli kaygısı ve gerekli olduğunu düşünmeme, erken tanıyla ilgili yanlış algılar, üşengeçlik-ihmal, ağrı, radyasyon, utanma, kültürel inançlar ve tarama faaliyetlerinin yetersizliği olarak belirlenmiştir. Bu durum kanserin erken evrede tanısını zorlaştırmakta hasta ağrıları artana kadar doktora gitmemektedir. Uzmanlar tarafından çoğu hasta öyküsünde bu duruma rastlandığı ve hastalığın ilerlediği belirtilmektedir. Meme kanserinde erken teşhis ölüm oranlarını azaltmaktadır. Meme kanseri teşhisinin ilk ve en önemli aşaması KETEMler tarafından yapılan klinik muayenelerdir. Ancak KETEMler il merkezlerinde bulunmakta ve taşıma yada gezici araçlarla bu hizmet sağlanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; geliştirilecek bir cihaz ile klinik meme muayenesinin (KMM) her yerde yapılabilmesini sağlamak, buna ilaveten kırsal bölgelerde yaşayan kadınların, mahremiyet duygusu nedeniyle KMM yaptırmayıp hastalığının ilerleyerek tedavinin zorlaşmasına hatta ölümle sonuçlanmasına neden olan bu sorununu ortadan kaldırmaktır. Çalışmamızda anamnez formunu içeren bir uygulama ve klinik meme muayenesi (KMM) gerçekleştiren bir robotik sistem geliştirilmiştir. Basınç sensörleri ile kitlelerin tespiti ve sertlik derecesinin algılanması sağlanmıştır. Geliştirilen sistem KETEM görevlileri ile meme maketi üzerinde test edilmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.

ABSTRACT

Cancer is defined as a disease that occurs as a result of the uncontrolled proliferation and growth of abnormal cells in any organ or tissue of the body. According to the World International Agency for Research on Cancer Project data carried out in countries that are members of the World International Agency for Research on Cancer (GLOBOCAN), it has been determined that the most common type of cancer in women is breast cancer. One out of every 8 women has the possibility of developing breast cancer at some point in their life, and the cause of death for one out of every 33 women is breast cancer. Studies have shown that the reasons why women do not perform early diagnosis practices (BSE: breast self-examination, CBE:clinical breast examination and Mammography) for breast cancer; neglect, lack of knowledge, fear, female health personnel anxiety and not thinking it is necessary, misperceptions about early diagnosis, laziness-neglect, pain, radiation, embarrassment, cultural beliefs and inadequate screening activities.This makes the diagnosis of cancer at an early stage difficult, and the patient does not go to the doctor until the pain increases. It is stated by experts that this condition is encountered in most patient histories and the disease progresses. Early detection of breast cancer reduces mortality rates. The first and most important stage of breast cancer diagnosis is clinical examinations performed by KETEMs. However, KETEMs are located in the city centers and this service can be provided by transport or mobile vehicles. The aim of this study; to ensure that clinical breast examination (CBE) can be performed anywhere with a device to be developed, in addition, it is to eliminate this problem, which causes women living in rural areas to not have CBE due to their sense of privacy, and which causes the disease to progress, making treatment difficult and even death. In our study, an application including anamnesis form and a robotic system that performs clinical breast examination (CBE) has been developed. With the pressure sensors, the detection of the masses and the detection of the degree of hardness are provided. The developed system was tested on the breast model with KETEM staff and positive results were obtained.

tr_TRTR