SUYUNU KİRLETME BİYOÇEŞİTLİLİĞİ BİTİRME: DAPHNİA MAGNA ÖRNEĞİ

Bu çalışmada su ekosisteminde farklı konsantrasyonlarda rahatlıkla rastlanabilecek toksik ve zararlı atıkların Dapnia magna kullanılarak canlılar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Tatlı sulara sanayi, tarım ve evsel atıklar yoluyla çeşitli kimyasal ve toksik  maddeler karışmaktadır. Deney üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Tatlı su ekosisteminde birincil tüketici ve ikincil besin kaynağı olan Dapnia magna, deney aşamalarında tercih edilen her toksik maddenin üç farklı konsantrasyonu için onar tane kullanılmıştır. Deney sırasında bu toksik maddelerin canlı üzerindeki etkileri birinci saat, dördüncü saat ve yirmi dördüncü saatte dikkatle not alınmıştır. Alınan notlar gözden geçirilip deney başında beyan edilen hipotezle karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada Daphnia magna üzerine pestisit permethrinin akut toksisitesi (LC50) 24 saatlik sürede 1ve 1,5 g/L,  saptanmıştır. Atık motor yağında ise konsantrasyon artışına bağlı olarak ölüm oranları paralel artmamış ancak her uygulamada ölüm görülmüştür. Atık motor yağında D. magna’lar atık motor yağına yapışmış dolayısıyla rahat hareket edememiştir. Atık motor yağında (LC50) 24 saatlik sürede 0,5 ile 1ve 1,5 g/L, .konsantrasyonlara aittir. Aynı şekilde çinko nitratın (LC50) 24 saatlik sürede tüm konsantrasyonlarında yapılan uygulamalarda ölüm oranı %100’dür.Çinko nitrat D. magna için akut  toksik etki göstermiştir. En hızlı ölüm çinko nitratta görülmüştür. Sodyum bifosfat maddesinde de ölümler gerçekleşmiştir. Ancak ölüm oranı en az olan maddedir. Elde edilen bulgular, bu maddelerin D. magna üzerine etkilerini ortaya koyması yanında, akuatik canlılar üzerindeki toksisitesine ilişkin veri tabanının genişletilmesine katkıda bulunması açısından da önemli olacaktır. Ayrıca su ekosistemlerinin korunmasında, bu maddelerin kullanımına sınırlamalar getirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Sanayi ve tarımsal faaliyetler ve evsel atıklar yolu ile sulara karışan toksik olduğu düşünülen bunlar gibi maddelerin su ekosistemine ve canlı sağlığına daha fazla zarar vermeden gerekli tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından alınması gerekmektedir.

en_USEN